This website is using cookies. Learn more..
 • ganoderma ganoderma-text ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
  ΒΟΤΑΝΟ. ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΔΩ
  ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΦΥΤΟ ΠΟΥ
  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΚΟΜΑ
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ
  ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΥΤΟ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 • ganoderma ΜΟΝΤΕΛΟ "ΕΝΑΣ ΔΡΑΚΟΣ" Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ
  ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΧΡΙ
  ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ.
 • ganoderma ΚΑΝΤΕ ΤΟ
  ΟΝΕΙΡΟ ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ DXN!
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΓΙΝΕΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ! ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΟΤΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ! ΦΤΑΣΤΕ ΨΗΛΑ!
video ΕΛΑΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ!
2018 Ιανουάριος
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή Newsletter

Όνομα :

E-mail:

Phone:

Πληροφορίες προϊόντων
Επιχειρηματική Ευκαιρία

Type the word!

captcha
Get a new text!

Σας τηλεφωνούμε εμείς!

Αν νιώθετε ότι προτιμάτε να μιλήσετε για αυτή την επιχειρηματική ευκαιρία με εμένα ή με κάποιον από τους συνεργάτες μου, παρακαλώ
το όνομά σας:

 

Please enter your country code next to your phone number!

Τηλέφωνο:

 

Ταυτότητα Skype:

 

ή το e-mail σας:

 

and type the word!

captcha
Get a new text!

 

Ιαν

1

Ganoderma

1. Ιανουάριος 2015 Πέμπτη

Γνωςτό και ωσ: Ganoderma Lucidum, Omanitus, REISHI, Lingzhi

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Γνωςτό εδϊ και 4000 χρόνια ωσ το «Βοτανο των Θεϊν» (Shenong Materia Medica)

Καταναλωνόταν μόνο από βαςιλείσ – εξαιρετικά ςπάνιο

Κλινικά επιβεβαιωμζνη η βοήθειά του ςε χρόνια βρογχίτιδα, υπερλιπιδαιμία, υπερζνταςη, πρόληψη διαβήτη, ηπατίτιδα (ιάςιμεσ μορφζσ), δηλητηριάςεισ, νευρωτικό ςφνδρομο, ςκλήρυνςη κατά πλάκασ, ςκληροδερμία (Lingzhi : From Mystery to Science – Zhi Bin Lin M.D. Professor Pharmacology Peking University)

Χρηςιμοποιείται για ενδυνάμωςη την περίοδο χημειοθεραπείασ και για πρόληψη (The complete natural health encyclopedia – David Nyholt)

 

Ένα σπέροτο βόηανο

 

Δπί πζθζάδεξ πνόκζα ημ Γακόδενια εεςνείηαζ από ημοξ Κζκέγμοξ ζακ έκα ελαζνεηζηό ζαηνζηό αόηακμ. Τμ απμηαθμύιεκμ ηαζ "Νμ 1 Γζαηνζηό" είκαζ πνάβιαηζ ημ ηαθύηενμ βζαηνζηό: δεκ έπεζ ηαιία πανεκένβεζα, αηόιδ ηαζ ιεηά από πμθοεηή ζοζηδιαηζηή πνήζδ. Βεθηζώκεζ ηδ βεκζηή ζςιαηζηή ηαηάζηαζδ, αολάκεζ ηδκ ζηακόηδηα ακαβέκκδζδξ ημο ζώιαημξ, αμδεά ζηδ δζαηήνδζδ ημο ζώιαημξ οβζμύξ ηαζ ζηδ ιαηνμγςία.

 

Επιηστημένη καλλιέργεια

 

Το άγριο Γανόδερμα είναι πολύ ζπάνιο και δύζημθμ ζηδ ζοθθμβή. Αηόια ηαζ ακ ηάπμζμξ ημ ανεζ ηαηά ηύπδ, πμηέ δεκ εα είκαζ δναζηζηό ελαζηίαξ ηδξ ςνίιακζήξ ημο. Γίκεηαζ ζηθδνό όπςξ ημ δένια. Ίζςξ κα είκαζ ηαζ ημλζηό. Δθόζμκ ζοθθέβεηαζ ηοπαία, μ πμζμηζηόξ έθεβπμξ είκαζ αδύκαημξ. Τμ 1970, έκαξ ηεπκζηόξ ημο Ικζηζημύημο Δπζζηδιμκζηήξ Ένεοκαξ Τνμθίιςκ (Foodstuff Scientific Research Institute) ημο πακαπζζηδιίμο ημο Κζόημ, μ ημξ Yukio Naμi, πνδζζιμπμίδζε ηδ "Μέεμδμ Καθθζένβεζαξ Γζαπςνζζιμύ Σπμνίςκ" βζα ηδκ επζηοπή ηαθθζένβεζα ημο ιακζηανζμύ Γακόδενια. Αοηή δ ιέεμδμξ εζζήπεδ ηαζ ζηδκ Κίκα ημ 1975. Δθόζμκ μζ ηθζιαηζηέξ ηαζ μζ εδαθζηέξ ζοκεήηεξ εηεί είκαζ ζδακζηέξ, αοηή δ ηεπκζηή έβζκε εονέςξ απμδεηηή.

 

Τα "μαγικά" αποηελέζμαηα ηοσ μανιηαριού Γανόδερμα:

 

Ακέηαεεκ, ημ Γακόδενια ηαθοπηόηακ από έκα πέπθμ ιοζηδνίμο. Γζα πμθθμύξ αζώκεξ, μζ άκενςπμζ βκώνζγακ όηζ "Τμ Γακόδενια ζε ηναηάεζ κέμ ηαζ ζμο πανίγεζ πνόκζα γςήξ ακ ημ παίνκεζξ ζοκέπεζα", αθθά ηακείξ δεκ είπε δζενεοκήζεζ επζζηδιμκζηά ημ βζαηί είκαζ ηόζμ απμηεθεζιαηζηό. Υπό ηδκ εκηαηζηή ένεοκα ηόζμ Κζκέγςκ όζμ ηαζ λέκςκ εζδζηώκ ηα ηεθεοηαία πνόκζα, ιε ηδ ζοκενβαζία ημθθεβίςκ, κμζμημιείςκ ηαζ θανιαημαζμιδπακζώκ, έπμοκ δζελαπεεί πμθθέξ ακαθύζεζξ ηαζ ηθζκζηά πεζνάιαηα πμο απμηάθορακ επζηέθμοξ ηδκ εηηεηαιέκδ απμηεθεζιαηζηόηδηά ημο. Δίκαζ έκα θάνιαημ ιε δνάζδ αζιμηαεανηζηή, απμημλζκςηζηή, δζμονδηζηή, ακηζαδπζηή ηαζ απμπνειπηζηή, ηανδζμημκςηζηή, δνειζζηζηή, πνμζηαζίαξ ημο ήπαημξ, νύειζζδξ ηδξ εκηενζηήξ θεζημονβίαξ, νύειζζδξ ηδξ πίεζδξ ημο αίιαημξ, ηόκςζδξ βζα ημ ηνομθόβδια, ηαζ ηαηά ηςκ όβηςκ.

DXN Facebook Share Share on Facebook

© Copyright DXN Greece 2011